Se skogen för alla träden

Jag har följt samhällsdebatten om vinster i välfärden som i ledde till ett konkret lagförslag från regeringen. I förslaget vill man begränsa vinstmöjlighet för privata bolag inom skola och omsorg. Denna fråga är en het potatis både för regeringen och oppositionen och många medborgare tillsammans med de olika partierna har tagit tydlig ställning i frågan. Vinster i välfärden kommer definitivt att vara en viktig valfråga vid kommande valet.

Jag kan själv relatera till frågan eftersom jag var med och startade ett socialt innovativt företag för två år sedan. Nu jobbar inte vi varken inom skola eller omsorg, men jag kan ändå relatera till frågan. Målet och syftet för vårt bolag är att förändra samhället och lösa en del av våra samhällsutmaningar. Vi valde att driva bolaget som ett aktiebolag, mest för att vi som grundade bolaget inte jobbat i någon annan bolagsform tidigare än aktiebolagsformen.

Är det så att vår välfärd kommer att bli bättre genom att begränsa vinsterna för privata bolag? Förutom att förslaget går emot näringsfriheten som råder i Sverige så är frågan fel ställt från början. Frågan jag ställer mig istället är: Om det finns en vinstbegränsning i en verksamhet, blir då kvalitén av leveransen alltid bra? Det korta svaret är, nej. Det långa svaret följer nedan.

Mät påverkan istället för vinster

Ponera att en verksamhet genom besparingar försöker öka sina vinstmarginaler. Att pressa sina anställda till att leverera mer och mer, på mindre tid och med sämre resultat. Kvalitén av tjänsten blir naturligtvis lidande och leveransen undermålig, finns det aktiebolag som försöker bespara sig till vinster? Finns det offentliga verksamheter som försöker göra samma sak? Naturligtvis finns det exempel från både privat och offentlig sektor.

Jag saknar en samhällsdebatt som borde handla om vilken påverkan, förändring och leverans verksamheter resulterar i, oavsett bolagsform.

Bolagsformen är aldrig avgörande om en verksamhet har förutsättningar på att leverera hög samhällsservice.. Istället är det saker som engagemang, respekt för kund och uppdragsgivare, stolthet över sitt yrke och rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt jobb som är viktigt och som påverkar resultatet.

De som försöker ta genvägar och inte lever upp till uppsatta krav och levererar undermåligt, oavsett om det är en kommunal verksamhet eller börsnoterad bolag, borde inte få fortsatt förtroende från varken uppdragsgivaren eller oss medborgare.

Levererar du inte skall du inte heller få förtroende för att få några uppdrag, det slår mycket högre än att vinstbegränsa.

Utmaningen med att mäta resultat är naturligtvis att det ställer väldigt höga krav på beställaren, det vill säga stat, landsting och kommun. Alla upphandlingar måste bedömas och följas upp gentemot det som leverantörer åtagit sig. Levererar man inte enligt förväntningarna, överenskommet pris, inte håller sig inom givna ramar och regler så blir man av med sina uppdrag.

Jag hoppas att det är så de som är ansvariga för offentliga upphandlingar resonerar redan idag. För att vi medborgare borde inte vara nöjda med något annat än att få högt kvalitativ samhällsservice, oavsett bolagsform.

Den långsiktiga vinsten för samhället

Diskussioner om vinster borde inte vara relevant ur ett medborgarperspektiv. Det som borde spela roll är att samhällsservicen och våra samhällsutmaningar måste lösas. Att de som åtar sig uppgiften skall göra en så stor påverkan som möjligt och att leverera över förväntan till så lite kostnad som möjligt för samhället.

För ju mindre kostnaden blir, desto större är den långsiktiga vinsten för samhället eftersom marknaden alltid anpassar sig vid rådande marknad. Som att till exempel konkurrerande verksamheter får upp ögonen för en vis bransch och börjar konkurrera på den marknaden. Eller att beställaren sänker arvodet vid nästa upphandling och på sått sätt skapar en prissättning som både beställare och leverantör är nöjda med långsiktigt.

Men prisjustering och marknadsanpassning i all ära, prioritering borde alltid vara leverans och kvalité, priset skall komma i andra hand. För att en billig tjänst som inte levererar på ett tillfredsställande sätt och som sätter arbetsmiljöfrågor åt sidan, har ingen nytta av ändå och det är ingen samhälle någon av oss vill ha.

Fokusera om, fokusera rätt

Nu handlar debatten om en icke fråga eftersom lagförslaget förmodligen inte kommer att gå igenom i riksdagen. Och i slutändan är dispositionen av vinsterna i ett bolag en ägarfråga, inte en fråga som politiker skall besluta om.

Om man nu lyckas förbättra samhället med mindre medel och ändå göra en stor påverkan genom att tänka innovativt och lösa utmaningen på ett effektivare sätt, borde inte fokus ligga på hur stor vinsten blir, utan att man faktiskt klarat av att lösa uppdraget på ett bra sätt.

Någonstans på vägen har vi tappat fokus på det som borde vara viktigt, att vi som medborgare skall få samhällsservice och hög kvalité. Därför blir min uppmaning att inte stirra oss blinda på vinster och börja se skogen bland alla träden.

Related Posts